Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


  Zarządzenia Rektora

  • Zarządzenie 92/2019 z dnia 29.11.2019 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 91/2019 z dnia 27.11.2019 w sprawie powołania promotorów dla doktorantów przyjętych w roku akademickim 2019/2020 do Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Zarządzenie 90/2019 z dnia 26.11.2019 w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 89/2019 z dnia 26.11.2019 w sprawie planowania dostaw, usług i robót budowlanych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 88/2019 z dnia 05.11.2019 w sprawie sposobu realizacji praktyk zawodowych przez doktorantów realizujących doktorat wdrożeniowy w ramach Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” prowadzonej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 87/2019 z dnia 30.10.2019 w sprawie wprowadzenia cennika opłat za usługi pensjonatu dla koni w Ośrodku Jeździeckim – stacji naukowo-dydaktycznej Katedry Hodowli i Użytkowania Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 86/2019 z dnia 30.10.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pensjonatu dla koni w Ośrodku Jeździeckim – stacji naukowo-dydaktycznej Katedry Hodowli i Użytkowania Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 85/2019 z dnia 29.10.2019 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 84/2019 z dnia 29.10.2019 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów Uczelni
  • Zarządzenie 83/2019 z dnia 29.10.2019 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów Uczelni
  • Zarządzenie 82/2019 z dnia 29.10.2019 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uczelni
  • Zarządzenie 81/2019 z dnia 29.10.2019 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uczelni
  • Zarządzenie 80/2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie składania oświadczeń upoważniających Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie do wykazania osiągnięć naukowych pracownika w procesie ewaluacji Uczelni za lata 2017-2020
  • Zarządzenie 79/2019 z dnia 23.10.2019 w sprawie sprawowania opieki nad praktykami studentów zagranicznych w ramach wymiany międzynarodowej Erasmus Plus, innych programów międzynarodowych i umów o współpracy dwustronnej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 78/2019 z dnia 23.10.2019 w sprawie dodatku specjalnego dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w języku obcym ze studentami w ramach programu wymiany międzynarodowej Erasmus Plus, innych programów międzynarodowych i umów o współpracy dwustronnej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 77/2019 z dnia 23.10.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej 221 tys. euro w sprawie dostawy produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 6 części.
  • Zarządzenie 76/2019 z dnia 21.10.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek administracyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 8 części.
  • Zarządzenie 75/2019 z dnia 21.10.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej 221 tys. euro w sprawie dostawy odczynników chemicznych oraz drobnego osprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 14 części.
  • Zarządzenie 74/2019 z dnia 21.10.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej 221 tys. euro w sprawie dostawy testów do wykrywania i identyfikacji dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 5 części
  • Zarządzenie 73/2019 z dnia 21.10.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wynajmu autokarów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą na potrzeby Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach projektu „Ścieżką CHEMiczną: uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję”.
  • Zarządzenie 72/2019 z dnia 18.10.2019 w sprawie powołania komisji ds. rozwoju młodych naukowców
  • Zarządzenie 71/2019 z dnia 16.10.2019 w sprawie zasad dotyczących przeprowadzania postępowań doktorskich, postępowań habilitacyjnych wszczętych i niezakończonych przed 1 października 2019 roku (tryb przejściowy)
  • Zarządzenie 70/2019 z dnia 16.10.2019 w sprawie zasad finansowania publikacji wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 69/2019 z dnia 16.10.2019 w sprawie powołania wydziałowych komisji stypendialnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na rok akademicki 2019/2020
  • Zarządzenie 68/2019 z dnia 15.10.2019 w sprawie zmian do Regulaminu Świadczeń dla Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 67/2019 z dnia 09.10.2019 w sprawie zmieniające zarządzenie nr 37 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej jednostek administracji centralnej oraz niektórych jednostek ogólnouczelnianych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 66/2019 z dnia 09.10.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 65/2019 z dnia 09.10.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej 221 000 euro w sprawie wykonania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii przy ul. Doświadczalnej 50 w Lublinie”.
  • Zarządzenie 64/2019 z dnia 09.10.2019 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 41 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej 221 000 euro w sprawie wykonania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii przy ul. Doświadczalnej 50 w Lublinie”
  • Zarządzenie 63/2019 z dnia 09.10.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego wraz z montażem dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach projektu „Ochrona czynna aldrowandy pęcherzykowatej (Aldrovanda vesiculosa) na terenie Lubelszczyzny” z podziałem na 2 części.
  • Zarządzenie 62/2019 z dnia 07.10.2019 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na rok akademicki 2019/2020
  • Zarządzenie 61/2019 z dnia 03.10.2019 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na rok akademicki 2019/2020
  • Zarządzenie 60/2019 z dnia 03.10.2019 w sprawie powołania wydziałowych doktoranckich komisji stypendialnych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2019/2020
  • Zarządzenie 59/2019 z dnia 27.09.2019 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 58/2019 z dnia 27.09.2019 w sprawie powołania rad programowych na kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii
  • Zarządzenie 57/2019 z dnia 27.09.2019 w sprawie powołania rad programowych na kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Inżynierii Produkcji
  • Zarządzenie 56/2019 z dnia 27.09.2019 w sprawie powołania rad programowych na kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
  • Zarządzenie 55/2019 z dnia 27.09.2019 w sprawie powołania rad programowych na kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej
  • Zarządzenie 54/2019 z dnia 27.09.2019 w sprawie powołania rad programowych na kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Agrobioinżynierii
  • Zarządzenie 53/2019 z dnia 25.09.2019 w sprawie zwiększenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” prowadzonej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2019/2020
  • Zarządzenie 52/2019 z dnia 19.09.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wynajmu autokarów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą na potrzeby Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach projektu „Ścieżką CHEMiczną: uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję”.
  • Zarządzenie 51/2019 z dnia 16.09.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
  • Zarządzenie 50/2019 z dnia 16.09.2019 w sprawie powołania rad programowych na kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Biologii Środowiskowej
  • Zarządzenie 49/2019 z dnia 16.09.2019 w sprawie powołania rad programowych na kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
  • Zarządzenie 48/2019 z dnia 03.09.2019 w sprawie zmieniające zarządzenie nr 15 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 30 kwietnia 2012 r.
  • Zarządzenie 47/2019 z dnia 03.09.2019 w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świadczeń dla Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 46/2019 z dnia 03.09.2019 w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji, oceny i odbioru dokumentacji projektowej realizowanej w ramach postępowania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego Stacja Badawcza i Ośrodek Dydaktyczno-Szkoleniowy Jeździectwa i Hipoterapii w Felinie”.
  • Zarządzenie 45/2019 z dnia 03.09.2019 w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na projekty badawcze dla młodych naukowców
  • Zarządzenie 44/2019 z dnia 03.09.2019 w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów i uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 43/2019 z dnia 02.09.2019 w sprawie zmiany nazwy Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 42/2019 z dnia 02.09.2019 w sprawie w sprawie zwiększenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” prowadzonej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2019/2020
  • Zarządzenie 41/2019 z dnia 02.09.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej 221 000 euro w sprawie wykonania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii przy ul. Doświadczalnej 50 w Lublinie”.
  • Zarządzenie 40/2019 z dnia 23.08.2019 w sprawie ogłoszenia dodatkowej rekrutacji do Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” prowadzonej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2019/2020
  • Zarządzenie 39/2019 z dnia 26.07.2019 w sprawie zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych likwidowanych z dniem 31 sierpnia 2019 r.
  • Zarządzenie 38/2019 z dnia 24.07.2019 w sprawie zasad odbywania stażu naukowego w ramach współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z innymi uczelniami lub podmiotami prowadzącymi działalność naukową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  • Zarządzenie 37/2019 z dnia 15.07.2019 w sprawie zmiany struktury organizacyjnej jednostek administracji centralnej oraz niektórych jednostek ogólnouczelnianych w Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 36/2019 z dnia 15.07.2019 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 35/2019 z dnia 08.07.2019 w sprawie powołania Komisji do spraw opracowania nowego Regulaminu Pracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 34/2019 z dnia 08.07.2019 w sprawie realizacji kierunku studiów inżynieria środowiska
  • Zarządzenie 33/2019 z dnia 14.06.2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” prowadzonej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2019/2020
  • Zarządzenie 32/2019 z dnia 14.06.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej 5 548 000 euro w sprawie wykonania inwestycji pn. ”Budowa Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii przy ul. Doświadczalnej 50 w Lublinie”.
  • Zarządzenie 31/2019 z dnia 12.06.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 30/2019 z dnia 03.06.2019 w sprawie sprawowania opieki nad praktykami studentów zagranicznych w ramach wymiany międzynarodowej Erasmus+ w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 29/2019 z dnia 03.06.2019 w sprawie dodatku specjalnego dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w języku obcym ze studentami w ramach programu wymiany międzynarodowej Erasmus Plus w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 28/2019 z dnia 03.06.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy aparatury naukowo - badawczej dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 17 części.
  • Zarządzenie 27/2019 z dnia 24.05.2019 w sprawie określenia terminarza postępowania kwalifikacyjnego do Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” prowadzonej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2019/2020 oraz określenia wzorów dokumentów na podstawie, których komisja rekrutacyjna przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne
  • Zarządzenie 26/2019 z dnia 24.05.2019 w sprawie określenia limitu przyjętych do Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” prowadzonej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2019/2020
  • Zarządzenie 25/2019 z dnia 24.05.2019 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 24/2019 z dnia 24.05.2019 w sprawie odpłatności za zajęcia prowadzone na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2019/2020
  • Zarządzenie 23/2019 z dnia 17.05.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego wraz z montażem dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach projektu „Ochrona czynna aldrowandy pęcherzykowatej (Aldrovanda vesiculosa) na terenie Lubelszczyzny” z podziałem na 2 części.
  • Zarządzenie 22/2019 z dnia 13.05.2019 w sprawie zmian do Regulaminu domów studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 21/2019 z dnia 19.04.2019 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.
  • Zarządzenie 20/2019 z dnia 17.04.2019 w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych”
  • Zarządzenie 19/2019 z dnia 04.04.2019 w sprawie zasad określania punktowej wartości dorobku naukowego uwzględnianej w wewnętrznej ocenie pracowników i jednostek naukowo- dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 18/2019 z dnia 03.04.2019 w sprawie wprowadzenia wniosku – bezzwrotna pomoc materialna dla emerytów lub rencistów z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 17/2019 z dnia 01.04.2019 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 16/2019 z dnia 01.04.2019 w sprawie utworzenia Wydziału Biologii Środowiskowej
  • Zarządzenie 15/2019 z dnia 01.04.2019 w sprawie zmieniające zarządzenie nr 14 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie usługowej działalności lekarsko-weterynaryjnej prowadzonej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 14/2019 z dnia 01.04.2019 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020
  • Zarządzenie 13/2019 z dnia 29.03.2019 w sprawie stosowania stawki 50% kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 12/2019 z dnia 28.03.2019 w sprawie określenia liczby miejsc na pierwszym roku studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku weterynaria w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na rok akademicki 2019-2020
  • Zarządzenie 11/2019 z dnia 14.03.2019 w sprawie określenia liczby miejsc na pierwszym roku na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na rok akademicki 2019-2020
  • Zarządzenie 10/2019 z dnia 07.03.2019 w sprawie wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w 2019 r.
  • Zarządzenie 9/2019 z dnia 22.02.2019 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 8/2019 z dnia 22.02.2019 w sprawie utworzenia Centralnego Laboratorium Badań
  • Zarządzenie 7/2019 z dnia 18.02.2019 w sprawie zmieniające zarządzenie Rektora nr 46 z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznych aktów prawnych regulujących zasady udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 6/2019 z dnia 18.02.2019 w sprawie zmieniające zarządzenie nr 4 Rektora z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 5/2019 z dnia 30.01.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy aparatury naukowo-badawczej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
  • Zarządzenie 4/2019 z dnia 29.01.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
  • Zarządzenie 3/2019 z dnia 22.01.2019 w sprawie zmieniające zarządzenie nr 66 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 2/2019 z dnia 17.01.2019 w sprawie powołania Zespołu do spraw informatyzacji Uczelni
  • Zarządzenie 1/2019 z dnia 04.01.2019 w sprawie wprowadzenia wniosku o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie