Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


  Zarządzenia Rektora

  • Zarządzenie 39/2019 z dnia 26.07.2019 w sprawie zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych likwidowanych z dniem 31 sierpnia 2019 r.
  • Zarządzenie 38/2019 z dnia 24.07.2019 w sprawie zasad odbywania stażu naukowego w ramach współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z innymi uczelniami lub podmiotami prowadzącymi działalność naukową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  • Zarządzenie 37/2019 z dnia 15.07.2019 w sprawie zmiany struktury organizacyjnej jednostek administracji centralnej oraz niektórych jednostek ogólnouczelnianych w Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 36/2019 z dnia 15.07.2019 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 35/2019 z dnia 08.07.2019 w sprawie powołania Komisji do spraw opracowania nowego Regulaminu Pracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 34/2019 z dnia 08.07.2019 w sprawie realizacji kierunku studiów inżynieria środowiska
  • Zarządzenie 33/2019 z dnia 14.06.2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” prowadzonej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2019/2020
  • Zarządzenie 32/2019 z dnia 14.06.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej 5 548 000 euro w sprawie wykonania inwestycji pn. ”Budowa Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii przy ul. Doświadczalnej 50 w Lublinie”.
  • Zarządzenie 31/2019 z dnia 12.06.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 30/2019 z dnia 03.06.2019 w sprawie sprawowania opieki nad praktykami studentów zagranicznych w ramach wymiany międzynarodowej Erasmus+ w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 29/2019 z dnia 03.06.2019 w sprawie dodatku specjalnego dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w języku obcym ze studentami w ramach programu wymiany międzynarodowej Erasmus Plus w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 28/2019 z dnia 03.06.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy aparatury naukowo - badawczej dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 17 części.
  • Zarządzenie 27/2019 z dnia 24.05.2019 w sprawie określenia terminarza postępowania kwalifikacyjnego do Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” prowadzonej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2019/2020 oraz określenia wzorów dokumentów na podstawie, których komisja rekrutacyjna przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne
  • Zarządzenie 26/2019 z dnia 24.05.2019 w sprawie określenia limitu przyjętych do Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” prowadzonej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2019/2020
  • Zarządzenie 25/2019 z dnia 24.05.2019 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 24/2019 z dnia 24.05.2019 w sprawie odpłatności za zajęcia prowadzone na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2019/2020
  • Zarządzenie 23/2019 z dnia 17.05.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego wraz z montażem dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach projektu „Ochrona czynna aldrowandy pęcherzykowatej (Aldrovanda vesiculosa) na terenie Lubelszczyzny” z podziałem na 2 części.
  • Zarządzenie 22/2019 z dnia 13.05.2019 w sprawie zmian do Regulaminu domów studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 21/2019 z dnia 19.04.2019 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.
  • Zarządzenie 20/2019 z dnia 17.04.2019 w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych”
  • Zarządzenie 19/2019 z dnia 04.04.2019 w sprawie zasad określania punktowej wartości dorobku naukowego uwzględnianej w wewnętrznej ocenie pracowników i jednostek naukowo- dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 18/2019 z dnia 03.04.2019 w sprawie wprowadzenia wniosku – bezzwrotna pomoc materialna dla emerytów lub rencistów z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 17/2019 z dnia 01.04.2019 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 16/2019 z dnia 01.04.2019 w sprawie utworzenia Wydziału Biologii Środowiskowej
  • Zarządzenie 15/2019 z dnia 01.04.2019 w sprawie zmieniające zarządzenie nr 14 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie usługowej działalności lekarsko-weterynaryjnej prowadzonej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 14/2019 z dnia 01.04.2019 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020
  • Zarządzenie 13/2019 z dnia 29.03.2019 w sprawie stosowania stawki 50% kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 12/2019 z dnia 28.03.2019 w sprawie określenia liczby miejsc na pierwszym roku studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku weterynaria w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na rok akademicki 2019-2020
  • Zarządzenie 11/2019 z dnia 14.03.2019 w sprawie określenia liczby miejsc na pierwszym roku na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na rok akademicki 2019-2020
  • Zarządzenie 10/2019 z dnia 07.03.2019 w sprawie wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w 2019 r.
  • Zarządzenie 9/2019 z dnia 22.02.2019 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 8/2019 z dnia 22.02.2019 w sprawie utworzenia Centralnego Laboratorium Badań
  • Zarządzenie 7/2019 z dnia 18.02.2019 w sprawie zmieniające zarządzenie Rektora nr 46 z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznych aktów prawnych regulujących zasady udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 6/2019 z dnia 18.02.2019 w sprawie zmieniające zarządzenie nr 4 Rektora z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 5/2019 z dnia 30.01.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy aparatury naukowo-badawczej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
  • Zarządzenie 4/2019 z dnia 29.01.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
  • Zarządzenie 3/2019 z dnia 22.01.2019 w sprawie zmieniające zarządzenie nr 66 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 2/2019 z dnia 17.01.2019 w sprawie powołania Zespołu do spraw informatyzacji Uczelni
  • Zarządzenie 1/2019 z dnia 04.01.2019 w sprawie wprowadzenia wniosku o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie