Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


  Zarządzenia Rektora

  • Zarządzenie 11/2019 z dnia 14.03.2019 w sprawie określenia liczby miejsc na pierwszym roku na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na rok akademicki 2019-2020
  • Zarządzenie 10/2019 z dnia 07.03.2019 w sprawie wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w 2019 r.
  • Zarządzenie 9/2019 z dnia 22.02.2019 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 8/2019 z dnia 22.02.2019 w sprawie utworzenia Centralnego Laboratorium Badań
  • Zarządzenie 7/2019 z dnia 18.02.2019 w sprawie zmieniające zarządzenie Rektora nr 46 z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznych aktów prawnych regulujących zasady udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 6/2019 z dnia 18.02.2019 w sprawie zmieniające zarządzenie nr 4 Rektora z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 5/2019 z dnia 30.01.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy aparatury naukowo-badawczej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
  • Zarządzenie 4/2019 z dnia 29.01.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
  • Zarządzenie 3/2019 z dnia 22.01.2019 w sprawie zmieniające zarządzenie nr 66 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 2/2019 z dnia 17.01.2019 w sprawie powołania Zespołu do spraw informatyzacji Uczelni
  • Zarządzenie 1/2019 z dnia 04.01.2019 w sprawie sprawie wprowadzenia wniosku o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie