Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


  Zarządzenia Rektora

  • Zarządzenie 117/2020 z dnia 16.10.2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 115/2020 z dnia 15.10.2020 w sprawie czasowo zdalnego prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 114/2020 z dnia 15.10.2020 w sprawie postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia lub zachorowania na COVID-19 u osób przebywających w obiektach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
  • Zarządzenie 113/2020 z dnia 08.10.2020 w sprawie Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 112/2020 z dnia 08.10.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z poczty elektronicznej
  • Zarządzenie 111/2020 z dnia 08.10.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 110/2020 z dnia 07.10.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy aparatury naukowo - badawczej dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 23 części
  • Zarządzenie 108/2020 z dnia 01.10.2020 w sprawie powołania rad programowych na kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 107/2020 z dnia 01.10.2020 w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w stanie epidemii COVID-19
  • Zarządzenie 106/2020 z dnia 01.10.2020 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na rok akademicki 2020/2021
  • Zarządzenie 105/2020 z dnia 01.10.2020 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na rok akademicki 2020/2021
  • Zarządzenie 104/2020 z dnia 01.10.2020 w sprawie powołania wydziałowych doktoranckich komisji stypendialnych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2020/2021
  • Zarządzenie 103/2020 z dnia 01.10.2020 w sprawie powołania wydziałowych komisji stypendialnych dla studentów i wydziałowej komisji stypendialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na rok akademicki 2020/2021
  • Zarządzenie 102/2020 z dnia 30.09.2020 w sprawie powołania kierowników studiów podyplomowych i innych form kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 101/2020 z dnia 25.09.2020 w sprawie sprawie sposobu realizacji praktyk zawodowych przez doktorantów realizujących doktorat wdrożeniowy w ramach Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 100/2020 z dnia 24.09.2020 w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uczelni
  • Zarządzenie 99/2020 z dnia 24.09.2020 w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 81 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uczelni
  • Zarządzenie 98/2020 z dnia 24.09.2020 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Dydaktyki i Zarządzenia Jakością Kształcenia na kadencję 2020-2024
  • Zarządzenie 97/2020 z dnia 24.09.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sprawie modernizacji serwerowni w budynku Agro II ul. Akademicka 15.
  • Zarządzenie 96/2020 z dnia 24.09.2020 w sprawie dostosowania stosunków pracy pracowników do przepisów Regulaminu Wynagradzania Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
  • Zarządzenie 95/2020 z dnia 24.09.2020 w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 84 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów Uczelni
  • Zarządzenie 94/2020 z dnia 24.09.2020 w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów Uczelni
  • Zarządzenie 93/2020 z dnia 18.09.2020 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 92/2020 z dnia 18.09.2020 w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania rad programowych na kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Inżynierii Produkcji
  • Zarządzenie 91/2020 z dnia 18.09.2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Domów Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 90/2020 z dnia 18.09.2020 w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 11 z dnia 29 lutego 2016 r w sprawie opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 89/2020 z dnia 16.09.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy aparatury naukowo - badawczej dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 26 części
  • Zarządzenie 88/2020 z dnia 15.09.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 87/2020 z dnia 15.09.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 86/2020 z dnia 07.09.2020 w sprawie ogłoszenia rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2020/2021 w związku z realizacją projektu finansowanego ramach konkursu OPUS 18
  • Zarządzenie 85/2020 z dnia 04.09.2020 w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie niebędących nauczycielami akademickimi
  • Zarządzenie 84/2020 z dnia 01.09.2020 w sprawie ogłoszenia rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2020/2021 w związku z realizacją projektu finansowanego ramach konkursu OPUS 18
  • Zarządzenie 83/2020 z dnia 01.09.2020 w sprawie ogłoszenia rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2020/2021 w ramach realizacji programu „Doktorat wdrożeniowy”
  • Zarządzenie 82/2020 z dnia 01.09.2020 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2020/2021
  • Zarządzenie 81/2020 z dnia 01.09.2020 w sprawie zakresu kompetencji i obowiązków prorektorów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w kadencji 2020-2024
  • Zarządzenie 80/2020 z dnia 26.08.2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 79/2020 z dnia 10.08.2020 w sprawie procedury nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Zarządzenie 78/2020 z dnia 10.08.2020 w sprawie przeprowadzenia kontroli dokumentów niejawnych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 77/2020 z dnia 27.07.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej 5.350.000 euro na wykonanie inwestycji pn.”Budowa Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii przy ul. Doświadczalnej 50 w Lublinie”.
  • Zarządzenie 76/2020 z dnia 21.07.2020 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 75/2020 z dnia 17.07.2020 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 74/2020 z dnia 14.07.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy odczynników chemicznych specjalistycznych, testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych, produktów biochemicznych i hematologicznych z podziałem na 55 części.
  • Zarządzenie 73/2020 z dnia 10.07.2020 w sprawie zmian do Regulaminu Świadczeń dla Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 72/2020 z dnia 01.07.2020 w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Budowa obiektu gospodarczego szklarniowego na potrzeby Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu”
  • Zarządzenie 71/2020 z dnia 01.07.2020 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 70/2020 z dnia 29.06.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi opracowania i udostępnienia oprogramowania służącego jako przewodnik informacyjny dla studentów i kadry z zagranicy dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
  • Zarządzenie 69/2020 z dnia 19.06.2020 w sprawie wstrzymania naboru i likwidacji niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia
  • Zarządzenie 68/2020 z dnia 19.06.2020 w sprawie wstrzymania naboru i likwidacji studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria rolnicza i leśna
  • Zarządzenie 67/2020 z dnia 19.06.2020 w sprawie wstrzymania naboru i likwidacji stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku hortitechniki precyzyjne
  • Zarządzenie 66/2020 z dnia 19.06.2020 w sprawie wstrzymania naboru i likwidacji stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku mleczarstwo
  • Zarządzenie 65/2020 z dnia 19.06.2020 w sprawie wstrzymania naboru i likwidacji studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku architektura krajobrazu
  • Zarządzenie 64/2020 z dnia 19.06.2020 w sprawie wstrzymania naboru i likwidacji stacjonarnych studiów pierwszego stopnia realizowanych w języku rosyjskim lub w języku angielskim na kierunku ogrodnictwo (cадоводство/ horticulture)
  • Zarządzenie 63/2020 z dnia 15.06.2020 w sprawie podwyżki wynagrodzeń nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 62/2020 z dnia 08.06.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi opracowania, wdrożenia oprogramowania służącego do zarządzania aparaturą naukowo-badawczą dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
  • Zarządzenie 61/2020 z dnia 05.06.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 60/2020 z dnia 03.06.2020 w sprawie obniżenia i terminu wniesienia opłaty II raty za studia w semestrze letnim w roku akademickim 2019-2020 w UP w Lublinie w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem SARS-CoV-2
  • Zarządzenie 59/2020 z dnia 28.05.2020 w sprawie odpłatności za zajęcia prowadzone na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2020/2021
  • Zarządzenie 58/2020 z dnia 28.05.2020 w sprawie opłat za zakwaterowanie w domach studenckich uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w miesiącach maj i czerwiec 2020 r.
  • Zarządzenie 57/2020 z dnia 25.05.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy energii elektrycznej do obiektów zamiejscowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 56/2020 z dnia 25.05.2020 w sprawie sprawie powołania Komisji jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego w podziale na 2 części
  • Zarządzenie 55/2020 z dnia 25.05.2020 w sprawie zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację
  • Zarządzenie 54/2020 z dnia 21.05.2020 w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie p.poż D.S. Eskulap”.
  • Zarządzenie 53/2020 z dnia 21.05.2020 w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Stacja Badawcza i Ośrodek Dydaktyczno- Szkoleniowy Jeździectwa i Hipoterapii dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”.
  • Zarządzenie 52/2020 z dnia 21.05.2020 w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kurników w Stacji Dydaktyczno-Badawczej Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufmann w Felinie”.
  • Zarządzenie 51/2020 z dnia 21.05.2020 w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja serwerowni w budynku Agro II ul. Akademicka 15”.
  • Zarządzenie 50/2020 z dnia 21.05.2020 w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego „Zootechnika” przy ul. Akademickiej 13 w Lublinie” oraz „Dostosowanie p.poż budynku dydaktycznego „Zootechnika” przy ul. Akademickiej 13 w Lublinie”.
  • Zarządzenie 49/2020 z dnia 18.05.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy aparatury naukowo - badawczej dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 9 części
  • Zarządzenie 48/2020 z dnia 08.05.2020 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021
  • Zarządzenie 47/2020 z dnia 07.05.2020 w sprawie zmiany nazwy Klinik Weterynaryjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 46/2020 z dnia 04.05.2020 w sprawie zmiany nazwy Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” prowadzonej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 45/2020 z dnia 04.05.2020 w sprawie realizacji krajowych studenckich praktyk programowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich w UP w Lublinie
  • Zarządzenie 44/2020 z dnia 04.05.2020 w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji na pierwszy rok studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2020/2021
  • Zarządzenie 43/2020 z dnia 30.04.2020 w sprawie określenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2020/2021, ustalenia harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2020/2021 oraz określenia wzorów druków na podstawie, których komisja rekrutacyjna przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne
  • Zarządzenie 42/2020 z dnia 30.04.2020 w sprawie zmieniające zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania w 2020 r. zaległych urlopów wypoczynkowych pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
  • Zarządzenie 41/2020 z dnia 30.04.2020 w sprawie przyznawania świadczeń stypendialnych dla studentów UP w Lublinie
  • Zarządzenie 40/2020 z dnia 27.04.2020 w sprawie powołania rady programowej na studiach drugiego stopnia kierunku doradztwo ogrodnicze
  • Zarządzenie 39/2020 z dnia 23.04.2020 w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych realizowanych zdalnie z przedmiotu wychowanie fizyczne w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 38/2020 z dnia 22.04.2020 w sprawie zmieniające zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania w 2020 r. zaległych urlopów wypoczynkowych pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
  • Zarządzenie 37/2020 z dnia 16.04.2020 w sprawie ustalenia terminu zawieszenia II raty opłaty za semestr letni rok akademicki 2019/2020 za kształcenie na studiach
  • Zarządzenie 36/2020 z dnia 14.04.2020 w sprawie udzielania w 2020 r. zaległych urlopów wypoczynkowych pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
  • Zarządzenie 35/2020 z dnia 03.04.2020 w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 34/2020 z dnia 03.04.2020 w sprawie opłat za zakwaterowanie w domach studenckich uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w miesiącach marzec i kwiecień 2020 r.
  • Zarządzenie 33/2020 z dnia 03.04.2020 w sprawie określenia liczby miejsc na pierwszym roku studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku weterynaria w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na rok akademicki 2020-2021
  • Zarządzenie 32/2020 z dnia 03.04.2020 w sprawie utworzenia specjalności systemy komputerowe w inżynierii produkcji na studiach pierwszego stopnia na kierunku inżynieria rolnicza i leśna realizowanych na Wydziale Inżynierii Produkcji
  • Zarządzenie 31/2020 z dnia 03.04.2020 w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku ekorehabilitacja
  • Zarządzenie 30/2020 z dnia 03.04.2020 w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka
  • Zarządzenie 29/2020 z dnia 03.04.2020 w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku biobiznes
  • Zarządzenie 28/2020 z dnia 23.03.2020 w sprawie zarządzenie Rektora nr 12 z dnia 28.01.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi opracowania, wdrożenia oprogramowania służącego do zarządzania aparaturą naukowo-badawczą dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 27/2020 z dnia 23.03.2020 w sprawie wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w 2020 r.
  • Zarządzenie 26/2020 z dnia 18.03.2020 w sprawie sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy zestawu elementów służących do budowy prototypowej instalacji badawczej z zakresu techniki ekstruzji dla Katedry Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
  • Zarządzenie 25/2020 z dnia 18.03.2020 w sprawie zdalnego prowadzenia zajęć w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 24/2020 z dnia 11.03.2020 w sprawie powołania zespołu ds. monitorowania zagrożenia rozpowszechniania się wirusa COVID-19
  • Zarządzenie 23/2020 z dnia 09.03.2020 w sprawie zmieniające Zarządzenie Rektora nr 15 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia działalności pomocniczej przez Poradnię Dietetyczną w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 22/2020 z dnia 28.02.2020 w sprawie powołania Komisji do spraw przygotowania projektu Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 21/2020 z dnia 28.02.2020 w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 20/2020 z dnia 28.02.2020 w sprawie wprowadzenia procedur funkcjonowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia oraz określenia wzorów ankiet oceniających jakość kształcenia w UP w Lublinie
  • Zarządzenie 19/2020 z dnia 28.02.2020 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pszczelarstwo w agroekosystemach
  • Zarządzenie 18/2020 z dnia 28.02.2020 w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku agroleśnictwo
  • Zarządzenie 17/2020 z dnia 19.02.2020 w sprawie zmieniające Zarządzenie Rektora nr 57 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania rad programowych na kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Inżynierii Produkcji
  • Zarządzenie 16/2020 z dnia 19.02.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy odczynników chemicznych specjalistycznych i podstawowych, testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych oraz produktów biochemicznych i hematologicznych dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 94 części
  • Zarządzenie 15/2020 z dnia 12.02.2020 w sprawie zmieniające zarządzenie nr 1 Rektora z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
  • Zarządzenie 14/2020 z dnia 07.02.2020 w sprawie obowiązku utworzenia indywidualnego konta naukowca w Polskiej Bibliografii Naukowej, powiązania konta PBN z identyfikatorem ORCID oraz ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on
  • Zarządzenie 13/2020 z dnia 31.01.2020 w sprawie wysokości i warunków zwrotu kosztów używania do celów odbycia podróży służbowych samochodów osobowych będących własnością pracownika lub doktoranta Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 12/2020 z dnia 28.01.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie Usługi opracowania, wdrożenia oprogramowania służącego do zarządzania aparaturą naukowo-badawczą dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 11/2020 z dnia 28.01.2020 w sprawie zasad punktowej oceny naukowych osiągnięć osób ubiegających się o stanowisko profesora uczelni oraz adiunkta w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie i minimalnych wymagań jakie osoby te muszą spełnić
  • Zarządzenie 10/2020 z dnia 28.01.2020 w sprawie oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 9/2020 z dnia 28.01.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze wsparcia asystenta lub tłumacza języka migowego dla studenta/doktoranta w ramach wsparcia realizowanego w Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich Stanowiska ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 8/2020 z dnia 27.01.2020 w sprawie sporządzania i zatwierdzania w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie kalkulacji i sprawozdań finansowych dla nowo tworzonych i prowadzonych studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego
  • Zarządzenie 7/2020 z dnia 27.01.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu krajowych studenckich praktyk programowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 6/2020 z dnia 24.01.2020 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu
  • Zarządzenie 5/2020 z dnia 24.01.2020 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku enologia i cydrownictwo
  • Zarządzenie 4/2020 z dnia 16.01.2020 w sprawie w sprawie dni wolnych od pracy w 2020 roku
  • Zarządzenie 3/2020 z dnia 14.01.2020 w sprawie w sprawie: zatwierdzenia prowizorium budżetowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na 2020 r.
  • Zarządzenie 2/2020 z dnia 09.01.2020 w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 69 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji stypendialnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na rok akademicki 2019/2020
  • Zarządzenie 1/2020 z dnia 02.01.2020 w sprawie zmieniające zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie usługowej działalności lekarsko-weterynaryjnej prowadzonej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.