Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Informacje dotyczące majątku Uniwersytetu Przyrodniczego

Uniwersytet, w ramach posiadanych środków, prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego ( § 144 Statutu UP). Senat UP uchwala plan rzeczowo-finansowy Uczelni ( § 52 ust. 2 pkt 1 Statutu UP). Rektor podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uczelni ( § 55 ust. 2 pkt 1Statutu UP). Kanclerz kieruje, z upoważnienia rektora, administracją i gospodarką Uczelni ( § 149 ust. 1 Statutu UP).