Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Mapa strony
Login
BIP - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
BIP - redakcja biuletynu
Plan rzeczowo-finansowy
Zamówienia Publiczne
Postępowania naukowe
Doktoraty
Rolnictwo i ogrodnictwo
Weterynaria
Zootechnika i rybactwo
Technologia żywności i żywienia
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Nauki biologiczne
Habilitacje
Rolnictwo i ogrodnictwo
Weterynaria
Zootechnika i rybactwo
Inżynieria mechaniczna
Technologia żywności i żywienia
wladze
JM REKTOR UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO w Lublinie
Mapa strony
Szersze informacje
BIP - Informacje ogólne
BIP - Prorektorzy
BIP - Senat
Senat kadencji 2016-2020
Senat kadencji 2012-2016
Senat kadencji 2020-2024
BIP - komisje senackie
Stałe Komisje Senackie 2016-2020
Stałe Komisje Senackie 2012-2016
BIP - Pełnomocnicy rektora
BIP - wydziały
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wydział Agrobioinżynierii
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Wydział Inżynierii Produkcji
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Wydział Biogospodarki
BIP - Rady Dyscyplin Naukowych
BIP - statut
BIP - Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Informacje dotyczące majątku Uniwersytetu Przyrodniczego
BIP - instrukcja obsługi
Komunikaty
nowa strona
Komunikat
kkk
Administracja
Jednostki pozawydziałowe
Administracja
Administracja - pion Rektora
Administracja - pion Kanclerza
Administracja - pion Prorektora d/s Organizacji i Rozwoju Uczelni
Administracja - pion Prorektora d/s Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej
Administracja - pion Prorektora d/s Studenckich i Dydaktyki
Pion Zastępcy Kanclerza - Kwestor
Pion Zastępcy Kanclerza
Inne jednostki
Wydziały
Wydział Agrobioinżynierii
Wydział Ogrodnictwa i Archtektury Krajobrazu
Wydział Biogospodarki
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Wydział Inżynierii Produkcji
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Uchwaly Senatu
Zarządzenia Rektora
Regulaminy
Studenci i Doktoranci
Regulamin studiów
Regulamin studiów doktoranckich
Regulamin Ustalania,Przyznawania i Wypłacania Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów
Zasady i tryb przyznawania stypendiów doktoranckich w UP w Lublinie
Regulamin Przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej
Regulamin Samorządu Doktorantów
Regulamin Świadczeń dla Studentów UP w Lublinie - od 01.10.2019
Zamówienia Publiczne
Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych UP w Lublinie
Regulamin Udzielania Zamówień z Dziedziny Nauki
Pracownicy
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim
Regulamin wynagradzania pracowników UP
Nauka
Regulamin Zarządzania Prawami Autorskimi i Prawami Własności Przemysłowej
Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej
Inne
Regulamin fakturowania dla potrzeb podatku od towarów i usług
Regulamin strony internetowej
Regulaminy jednostek ogólnouczelnianych i jednostek pozawydziałowych
Regulamin Centrum Transferu Technologii
Regulamin Gospodarstwa Doświadczalnego w Czesławicach
Regulamin Gospodarstwa Doświadczalnego w Felinie
Regulamin Gospodarstwa Doświadczalnego w Uhrusku
Wybory władz Uczelni
Regulamin Wyborczy 2016-2020
Pozostałe komisje
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
Uczelniana Komisja ds. Dydaktyki i Zarządzania Jakością Kształcenia
Międzyzwiązkowa Komisja Socjalna
Komisja Kwalifikacyjna ds. Socjalnych Emerytów i Rencistów
Komisja Oceniająca Uczelni
Odwoławcza Komisja Oceniająca Uczelni
Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich
Komisja Dyscyplinarna dla Studentów
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów
Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów
Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów
Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Doktorantów
Komisja Inwentaryzacyjna
Kodeks Etyki Pracownika Naukowego
Pozostałe akty prawne
Polityka Rachunkowości i Uczelnianego Planu Kont UP w Lublinie
Porozumienie o współpracy w zakresie przeciwdziałania narkomanii i zagrożeniom terrorystycznym
Akty prawne dotyczące Archiwum Uczelni
Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego
Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
Ogólne zasady i warunki potwierdzania efektów uczenia się
Sekcja Zamówień Publicznych
Strategia rozwoju
Ogłoszenia kwot małych
Dział Komunikacji i Wymiany Akademickiej
Biblioteka Główna
Dział Nauki
Dział Technologii Multimedialnych
Dział Transportu - do dn. 31.12.2016 r.
Pracownia Poligraficzna
Sekcja Zaopatrzenia - do dn. 31.12.2016 r.
Ogłoszenia pozostałe
Sekretariat Uczelni
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Dział Techniczny
Sekcja ds. Technicznej Obsługi Domów Studenckich
Biuro Zaopatrzenia
Sekcja BHP
Biuro Inwestycji i Nadzoru Budowlanego
Uczelniane Centrum Informatyki
Wybory
Wybory 2020-2024
Komunikat 12/2016 - zebranie KEU z grupy Studentów i Doktorantów
Wybory 2016-2020
Regulamin Wyborczy 2016-2020
Komisja Wyborcza Uczelni
Skład Komisji Wyborczej Uczelni 2016-2020
Powołanie Komisji Wyborczej Uczelni 2016-2020
Szczegółowy terminarz czynności wyborczych 2016-2020
Komunikaty Komisji Wyborczej Uczelni
Komunikat 1/2016
Komunikat 2/2016
Komunikat 3/2016
Komunikat 4/2016
WYBORY WŁADZ UP W LUBLINIE - zmiana sali zebrań wyborczych w dniu 8 marca br.
Komunikat 5/2016 UZYSKANE ZGŁOSZENIA NA KANDYDATA NA REKTORA
Komunikat 6/2016 - KANDYDACI NA REKTORA
Komunikat 7/2016 - DEBATA
Komunikat 8/2016 - WYBORY REKTORA UP
Komunikat 9/2016 - rezygnacja z kandydowania na Rektora
Komunikat 10/2016 - REKTOR KADENCJI 2016-2020
Komunikat 11/2016 - I zebranie KEU z grupy Studentów i Doktorantów
Komunikat 12/2016 - II zebranie KEU z grupy Studentów i Doktorantów
Komunikat 13/2016 - III zebranie KEU z grupy Studentów i Doktorantów
Komunikat 14/2016 - IV zebranie KEU z grupy Studentów i Doktorantów
Komunikat 15/2016 - V zebranie KEU z grupy Studentów i Doktorantów
Komunikat 16/2016 - VI zebranie KEU z grupy Studentów i Doktorantów
Komunikat 17/2016 - wybory Prorektorów 2016-2020
Komunikat 18/2016 - Prorektorzy kadencji 2016-2020
Komunikat 19/2016 - wybory do Senatu pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych
Wzory protokołów
Protokół Komisji Mandatowej
Protokół Komisji Skrutacyjnej
Komunikat - godziny rektorskie
WYBRANI ELEKTORZY DO KOLEGIUM ELEKTORÓW UCZELNI NA KADENCJĘ 2016-2020
Wydział Agrobioinżynierii
Nauczyciele akademiccy pos. tytuł naukowy profesora lub stopień dr hab.
Pozostali nauczyciele akademiccy
Pracownicy naukowo-techniczni i inżynieryjno-techniczni
Studenci
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Nauczyciele akademiccy pos. tytuł naukowy profesora lub stopień dr hab.
Pozostali nauczyciele akademiccy
Pracownicy naukowo-techniczni i inżynieryjno-techniczni
Studenci
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Nauczyciele akademiccy pos. tytuł naukowy profesora lub stopień dr hab.
Pozostali nauczyciele akademiccy
Pracownicy naukowo-techniczni i inżynieryjno-techniczni
Studenci
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Nauczyciele akademiccy pos. tytuł naukowy profesora lub stopień dr hab.
Pozostali nauczyciele akademiccy
Pracownicy naukowo-techniczni i inżynieryjno-techniczni
Studenci
Wydział Inżynierii Produkcji
Nauczyciele akademiccy pos. tytuł naukowy profesora lub stopień dr hab.
Pozostali nauczyciele akademiccy
Pracownicy naukowo-techniczni i inżynieryjno-techniczni
Studenci
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Nauczyciele akademiccy pos. tytuł naukowy profesora lub stopień dr hab.
Pozostali nauczyciele akademiccy
Pracownicy naukowo-techniczni i inżynieryjno-techniczni
Studenci
Jednostki Pozawydziałowe
Pozostali nauczyciele akademiccy
Pracownicy naukowo-techniczni i inżynieryjno-techniczni
Pracownicy Administracji
Pracownicy Obsługi
Doktoranci
PREZENTACJE KANDYDATÓW NA REKTORA 2016-2020
Prof. dr hab. Stanisław Baran
Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk
Prof. dr hab. Wiesław Piekarski
Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk
Rzecznicy dyscyplinarni
Rada Uczelni