Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


  Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2018-05-30Usługa prowadzenia monitoringów i ocen dotyczących siedlisk gatunków oraz gatunków objętych projektem „Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych” na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 częściAZP/PNO/14/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-05-30 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2018-07-13 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-05-30 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-06-06 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - Zmiana treści siwz pobierz plik
 • 2018-06-08 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności/brak przynależności do grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2018-06-15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. pobierz plik