Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


  Uchwały Senatu

  • Uchwała 32/2017-2018 z dnia 23.02.2018 w sprawie dostosowania nazwy kierunku studiów wychowanie fizyczne i agroturystyka kwalifikowana do zakładanych efektów kształcenia
  • Uchwała 28/2017-2018 z dnia 26.01.2018 w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego na 2018 r.
  • Uchwała 27/2017-2018 z dnia 26.01.2018 w sprawie zmieniająca uchwałę nr 71/2012-2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Uchwała 26/2017-2018 z dnia 26.01.2018 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
   • Zakład Mikrobiologii i Biologii Rozrodu
  • Uchwała 25/2017-2018 z dnia 26.01.2018 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych Innowacyjna biogospodarka na Wydziale Agrobioinżynierii
  • Uchwała 24/2017-2018 z dnia 26.01.2018 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych Gospodarka społeczna na obszarach wiejskich na Wydziale Agrobioinżynierii
  • Uchwała 23/2017-2018 z dnia 26.01.2018 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku medycyna roślin o profilu ogólnoakademickim
  • Uchwała 22/2017-2018 z dnia 26.01.2018 w sprawie wstrzymania naboru i likwidacji stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku ochrona roślin i kontrola fitosanitarna o profilu ogólnoakademickim
  • Uchwała 21/2017-2018 z dnia 26.01.2018 w sprawie zmieniająca uchwałę nr 27/2012-2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów agrobiznes
  • Uchwała 20/2017-2018 z dnia 08.12.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2016/2017
  • Uchwała 19/2017-2018 z dnia 08.12.2017 w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018
  • Uchwała 18/2017-2018 z dnia 08.12.2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Uchwała 17/2017-2018 z dnia 08.12.2017 w sprawie wstrzymania naboru i likwidacji stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria przemysłu spożywczego o profilu ogólnoakademickim
  • Uchwała 16/2017-2018 z dnia 08.12.2017 w sprawie zmieniająca uchwałę nr 30/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia udoskonalonych efektów kształcenia na kierunku ochrona środowiska
  • Uchwała 15/2017-2018 z dnia 08.12.2017 w sprawie zmiany profilu i programu kształcenia na kierunku leśnictwo na studiach pierwszego stopnia prowadzonego na Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, od roku akademickiego 2018/2019
  • Uchwała 14/2017-2018 z dnia 08.12.2017 w sprawie zmiany profilu i programu kształcenia na kierunku ekonomia na studiach pierwszego stopnia prowadzonego na Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, od roku akademickiego 2018/2019
  • Uchwała 13/2017-2018 z dnia 27.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie fundacji pn. „Fundacja Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa”
  • Uchwała 12/2017-2018 z dnia 27.10.2017 w sprawie korekty do uchwały Senatu nr 89/2016-2017 z dnia 22 września 2017 r.
  • Uchwała 11/2017-2018 z dnia 27.10.2017 w sprawie określenia warunków zwalniania studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z obowiązku odbycia praktyk zawodowych
  • Uchwała 10/2017-2018 z dnia 27.10.2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Uchwała 9/2017-2018 z dnia 27.10.2017 w sprawie zwiększenia wysokości środków przeznaczonych w 2017 r. na stypendia doktorskie
  • Uchwała 8/2017-2018 z dnia 27.10.2017 w sprawie zmieniająca uchwałę Senatu nr 11/2014-2015 w sprawie zasad przyznawania etatów dla nauczycieli akademickich, terminów zatrudniania na stanowisku nauczycieli akademickich oraz liczby etatów dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, bezpośrednio związanych z działalnością dydaktyczną lub naukową
  • Uchwała 7/2017-2018 z dnia 27.10.2017 w sprawie zasad finansowania postępowań o nadanie stopni naukowych i tytułu naukowego
  • Uchwała 6/2017-2018 z dnia 27.10.2017 w sprawie zmiany składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
  • Uchwała 5/2017-2018 z dnia 27.10.2017 w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
  • Uchwała 4/2017-2018 z dnia 27.10.2017 w sprawie zmiany składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
  • Uchwała 3/2017-2018 z dnia 27.10.2017 w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
  • Uchwała 2/2017-2018 z dnia 27.10.2017 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Uchwała 1/2017-2018 z dnia 09.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do pilotażowego projektu „Koncepcja edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej”