Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


  Zarządzenia Rektora

  • Zarządzenie 61/2018 z dnia 29.11.2018 w sprawie w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zamówień realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych
  • Zarządzenie 60/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń do projektu „Stacja Badawcza i Ośrodek Dydaktyczno-Szkoleniowy Jeździectwa i Hipoterapii w Felinie”
  • Zarządzenie 59/2018 z dnia 23.11.2018 w sprawie w sprawie utworzenia Centralnego Laboratorium Badawczego jako jednostkę ogólnouczelnianą
  • Zarządzenie 58/2018 z dnia 23.11.2018 w sprawie w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 57/2018 z dnia 31.10.2018 w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zamówień realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych
  • Zarządzenie 56/2018 z dnia 31.10.2018 w sprawie w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Dydaktyki i Zarządzania Jakością Kształcenia
  • Zarządzenie 55/2018 z dnia 31.10.2018 w sprawie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów na rok akademicki 2018/2019
  • Zarządzenie 54/2018 z dnia 31.10.2018 w sprawie w sprawie realizacji w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie obowiązków wynikających z art. 219 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  • Zarządzenie 53/2018 z dnia 31.10.2018 w sprawie w sprawie powołania Zespołu Reagowania Kryzysowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 52/2018 z dnia 29.10.2018 w sprawie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów na rok akademicki 2018/2019
  • Zarządzenie 51/2018 z dnia 26.10.2018 w sprawie w sprawie wyznaczenia osób do pełnienia „Stałego Dyżuru” w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 50/2018 z dnia 22.10.2018 w sprawie w sprawie sprawowania opieki nad praktykami studentów zagranicznych w ramach wymiany międzynarodowej Erasmus+ w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 49/2018 z dnia 17.10.2018 w sprawie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii i rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do 2030 roku i w latach następnych
  • Zarządzenie 46/2018 z dnia 03.10.2018 w sprawie powołania Komisji do spraw przejęcia od dzierżawcy nieruchomości
  • Zarządzenie 45/2018 z dnia 28.09.2018 w sprawie zmieniające Zarządzenie Rektora nr 11 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie opłat za kwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 44/2018 z dnia 28.09.2018 w sprawie zmian do Regulaminu Szczegółowego Ustalania Wysokości, Przyznawania i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 43/2018 z dnia 28.09.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu domów studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 42/2018 z dnia 28.09.2018 w sprawie powołania wydziałowych doktoranckich komisji stypendialnych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2018/2019
  • Zarządzenie 41/2018 z dnia 17.09.2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 40/2018 z dnia 17.09.2018 w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 39/2018 z dnia 10.09.2018 w sprawie zmieniające zarządzenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nr 15 z dnia 6 kwietnia 2018 r.
  • Zarządzenie 37/2018 z dnia 10.09.2018 w sprawie likwidacji Centralnego Laboratorium Agroekologicznego
  • Zarządzenie 36/2018 z dnia 03.09.2018 w sprawie drugiego terminu rekrutacji na studia doktoranckie prowadzone w języku polskim przez niektóre wydziały Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2018/2019
  • Zarządzenie 32/2018 z dnia 18.06.2018 w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady przydzielania, wydawania oraz rozliczania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 31/2018 z dnia 15.06.2018 w sprawie powołania Zespołu do Spraw HACCP Zakładu Pośredniego Kategorii 1 Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 30/2018 z dnia 15.06.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładu Pośredniego Kategorii 1 Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 29/2018 z dnia 15.06.2018 w sprawie wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi pozyskujących środki zewnętrzne na finansowanie projektów realizowanych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 28/2018 z dnia 13.06.2018 w sprawie powołania Międzyzwiązkowej Komisji Socjalnej oraz Komisji Kwalifikacyjnej ds. Socjalnych Emerytów i Rencistów
   • na okres 1.06.2018-31.05.2021
  • Zarządzenie 27/2018 z dnia 29.05.2018 w sprawie zasad ewidencji środków trwałych ,wartości niematerialnych i prawnych oraz aparatury naukowo-badawczej
  • Zarządzenie 26/2018 z dnia 29.05.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w sprawie usługi prowadzenia monitoringów i ocen dotyczących siedlisk gatunków oraz gatunków objętych projektem „Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych” na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części
  • Zarządzenie 25/2018 z dnia 29.05.2018 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2018/2019
  • Zarządzenie 24/2018 z dnia 29.05.2018 w sprawie odpłatności za zajęcia prowadzone na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2018/2019
  • Zarządzenie 23/2018 z dnia 09.05.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy aparatury naukowo-badawczej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 13 części
  • Zarządzenie 22/2018 z dnia 25.04.2018 w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej
  • Zarządzenie 21/2018 z dnia 23.04.2018 w sprawie zmieniające zarządzenie Rektora nr 18 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia nagrody naukowej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 20/2018 z dnia 19.04.2018 w sprawie wysokości opłat za usługi lekarsko-weterynaryjnej świadczone w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 19/2018 z dnia 16.04.2018 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2018/2019
  • Zarządzenie 18/2018 z dnia 16.04.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej doktorantom w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 17/2018 z dnia 16.04.2018 w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 16/2018 z dnia 13.04.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z wypożyczalni sprzętu technicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prowadzonego przez stanowisko ds. studentów niepełnosprawnych
  • Zarządzenie 15/2018 z dnia 06.04.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy odczynników chemicznych i akcesoriów zakupowych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku 2018
  • Zarządzenie 14/2018 z dnia 19.03.2018 w sprawie usługowej działalności lekarsko-weterynaryjnej prowadzonej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 13/2018 z dnia 14.03.2018 w sprawie w sprawie warunków jakie musi spełniać jednostka organizacyjna wydziału aby ubiegać się o przyjęcie doktorantów w ramach studiów stacjonarnych trzeciego stopnia (doktoranckich) realizowanych w języku polskim w roku akademickim 2018/2019
  • Zarządzenie 12/2018 z dnia 08.03.2018 w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 11/2018 z dnia 08.03.2018 w sprawie w sprawie wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w 2018r.
  • Zarządzenie 10/2018 z dnia 06.03.2018 w sprawie w sprawie doprecyzowania wymagań zawartych w arkuszach oceny nauczycieli przyjętych uchwałą Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nr 27/2017-2018 z dnia 26 stycznia 2018r.
  • Zarządzenie 9/2018 z dnia 14.02.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy aparatury naukowo-badawczej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 10 części
  • Zarządzenie 8/2018 z dnia 12.02.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 7/2018 z dnia 31.01.2018 w sprawie zmieniające zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 12 listopada 2015 r.
  • Zarządzenie 6/2018 z dnia 26.01.2018 w sprawie zmieniające zarządzenie nr 26 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Agrobioinżynierii
   • Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami - RZC
  • Zarządzenie 5/2018 z dnia 26.01.2018 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
   • Zakład Mikrobiologii i Biologii Rozrodu – ZZN
  • Zarządzenie 4/2018 z dnia 22.01.2018 w sprawie powołania Rady Programowej Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
   • od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r.
  • Zarządzenie 3/2018 z dnia 22.01.2018 w sprawie powołania Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
   • od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r.
  • Zarządzenie 2/2018 z dnia 22.01.2018 w sprawie zmian podległości organizacyjnej niektórych jednostek administracji centralnej
  • Zarządzenie 1/2018 z dnia 22.01.2018 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej