Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


  Uchwały Senatu

  • Uchwała 87/2016-2017 z dnia 06.07.2017 w sprawie wyrażenia przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie opinii dotyczącej zlecenia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykonania zadania w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0.”
  • Uchwała 85/2016-2017 z dnia 30.06.2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Uchwała 84/2016-2017 z dnia 30.06.2017 w sprawie zmiany składu Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Uchwała 83/2016-2017 z dnia 30.06.2017 w sprawie utworzenia Związku Uczelni Lubelskich
  • Uchwała 82/2016-2017 z dnia 30.06.2017 w sprawie zmiany nazwy Zakładu Elektrotechniki i Systemów Pomiarowych na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Uchwała 81/2016-2017 z dnia 30.06.2017 w sprawie zmiany nazwy Zakładu Anatomii Patologicznej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Uchwała 80/2016-2017 z dnia 30.06.2017 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych Aranżacje florystyczne na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
  • Uchwała 79/2016-2017 z dnia 30.06.2017 w sprawie prowadzenia kursu dokształcającego Audytor wewnętrzny systemu zarządzania BHP
  • Uchwała 78/2016-2017 z dnia 30.06.2017 w sprawie likwidacji kursu dokształcającego pn. Kurs sędziowski w dyscyplinie ujeżdżania i skoków na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
  • Uchwała 77/2016-2017 z dnia 30.06.2017 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych Pielęgniarstwo zwierząt z elementami zoopsychologii na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
  • Uchwała 76/2016-2017 z dnia 30.06.2017 w sprawie utworzenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja o profilu ogólnoakademickim mieszczącym się w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (55%), nauk społecznych (31%), nauk medycznych, o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej (14%)
  • Uchwała 75/2016-2017 z dnia 30.06.2017 w sprawie wstrzymania naboru i likwidacji stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja o profilu ogólnoakademickim mieszczącym się w obszarze nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej oraz nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
  • Uchwała 74/2016-2017 z dnia 26.05.2017 w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na kadencję 2016-2020
  • Uchwała 73/2016-2017 z dnia 26.05.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie za 2016 rok i zadysponowania wynikiem finansowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie za 2016 rok
  • Uchwała 72/2016-2017 z dnia 26.05.2017 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego na rok 2017
  • Uchwała 71/2016-2017 z dnia 26.05.2017 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu doktora oraz wzorów dyplomu doktora habilitowanego wydawanych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Uchwała 70/2016-2017 z dnia 26.05.2017 w sprawie wysokości środków przeznaczonych w 2017 r. na stypendia doktorskie
  • Uchwała 69/2016-2017 z dnia 26.05.2017 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Uchwała 68/2016-2017 z dnia 26.05.2017 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Medycy Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Uchwała 67/2016-2017 z dnia 26.05.2017 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Uchwała 66/2016-2017 z dnia 26.05.2017 w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów stopnia centralnego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na lata 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021
  • Uchwała 65/2016-2017 z dnia 26.05.2017 w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich w UP w Lublinie w roku akademickim 2018/2019
  • Uchwała 64/2016-2017 z dnia 26.05.2017 w sprawie prowadzenia kursu dokształcającego Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
  • Uchwała 63/2016-2017 z dnia 26.05.2017 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych „Analityka i bezpieczeństwo żywności”
  • Uchwała 62/2016-2017 z dnia 26.05.2017 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych Zoopsychologia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej
  • Uchwała 61/2016-2017 z dnia 26.05.2017 w sprawie likwidacji specjalności na stacjonarnych studiach drugiego stopnia, kierunek architektura krajobrazu
  • Uchwała 60/2016-2017 z dnia 26.05.2017 w sprawie likwidacji specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia, kierunek ogrodnictwo
  • Uchwała 59/2016-2017 z dnia 26.05.2017 w sprawie utworzenia specjalności Manager produktu i sprzedaży na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku towaroznawstwo realizowanych na Wydziale Agrobioinżynierii
  • Uchwała 58/2016-2017 z dnia 26.05.2017 w sprawie likwidacji specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia, kierunek rolnictwo
  • Uchwała 57/2016-2017 z dnia 26.05.2017 w sprawie utworzenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna o profilu ogólnoakademickim mieszczącym się w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (66,3%) oraz w obszarze nauk technicznych (33,7%)
  • Uchwała 56/2016-2017 z dnia 26.05.2017 w sprawie wstrzymania naboru i likwidacji stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna o profilu ogólnoakademickim mieszczącym się w obszarze nauk technicznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz nauk przyrodniczych
  • Uchwała 55/2016-2017 z dnia 28.04.2017 w sprawie przekazania części dotacji przeznaczonej na działalność statutową przyznanej w 2017 r. na utrzymanie potencjału badawczego wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na łączność komputerową krajową i zagraniczną oraz import czasopism naukowych i innych nośników informacji naukowej
  • Uchwała 54/2016-2017 z dnia 28.04.2017 w sprawie zmieniająca uchwałę nr 39/2012-2013 w sprawie zasad podziału dotacji przeznaczonej na działalność statutową przeznaczonej na utrzymanie potencjału badawczego wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Uchwała 53/2016-2017 z dnia 28.04.2017 w sprawie zatwierdzenia wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Uchwała 52/2016-2017 z dnia 28.04.2017 w sprawie zatwierdzenia wzorów uczelnianych dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Uchwała 51/2016-2017 z dnia 28.04.2017 w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2017/2018
  • Uchwała 50/2016-2017 z dnia 28.04.2017 w sprawie zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2017/2018
  • Uchwała 49/2016-2017 z dnia 28.04.2017 w sprawie liczby miejsc na pierwszym roku na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na rok akademicki 2017/2018
  • Uchwała 48/2016-2017 z dnia 28.04.2017 w sprawie zmiany składu Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Uchwała 47/2016-2017 z dnia 28.04.2017 w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich
  • Uchwała 46/2016-2017 z dnia 28.04.2017 w sprawie zmiany składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uczelni
  • Uchwała 45/2016-2017 z dnia 28.04.2017 w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uczelni
  • Uchwała 44/2016-2017 z dnia 28.04.2017 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Uchwała 43/2016-2017 z dnia 28.04.2017 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Uchwała 42/2016-2017 z dnia 28.04.2017 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Uchwała 41/2016-2017 z dnia 28.04.2017 w sprawie zmiany profilu i programu kształcenia na kierunku geodezja i kartografia na studiach pierwszego stopnia prowadzonego na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, od roku akademickiego 2017/2018
  • Uchwała 40/2016-2017 z dnia 28.04.2017 w sprawie uchylenia uchwały nr 20/2016-2017 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia, kierunek geodezja i kartografia o profilu praktycznym mieszczącym się w obszarze nauk technicznych (93%) oraz w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (7%)
  • Uchwała 39/2016-2017 z dnia 28.04.2017 w sprawie uchylenia uchwały nr 19/2016-2017 w sprawie wstrzymania naboru i likwidacji stacjonarnych studiów pierwszego stopnia kierunek geodezja i kartografia o profilu ogólnoakademickim
  • Uchwała 38/2016-2017 z dnia 24.03.2017 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu doktora oraz wzorów dyplomu doktora habilitowanego wydawanych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Uchwała 37/2016-2017 z dnia 24.03.2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Uchwała 36/2016-2017 z dnia 24.03.2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Uchwała 35/2016-2017 z dnia 24.03.2017 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia, kierunek wychowanie fizyczne
  • Uchwała 34/2016-2017 z dnia 24.03.2017 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia, kierunek wychowanie fizyczne – specjalność jeździectwo i sporty wodne
  • Uchwała 33/2016-2017 z dnia 24.03.2017 w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr. hab. Janowi Jankowskiemu
  • Uchwała 32/2016-2017 z dnia 24.02.2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Uchwała 31/2016-2017 z dnia 24.02.2017 w sprawie prowadzenia szkolenia pod nazwą: „Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie”
  • Uchwała 30/2016-2017 z dnia 24.02.2017 w sprawie zatwierdzenia udoskonalonych efektów kształcenia na kierunku ochrona środowiska
  • Uchwała 29/2016-2017 z dnia 24.02.2017 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia, realizowanych w języku angielskim kierunek Equine Management and Care
  • Uchwała 28/2016-2017 z dnia 25.01.2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Kursów Dokształcających i Szkoleń Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Uchwała 27/2016-2017 z dnia 25.01.2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Uchwała 26/2016-2017 z dnia 25.01.2017 w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego na 2017 r.
  • Uchwała 25/2016-2017 z dnia 25.01.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2015/2016
  • Uchwała 24/2016-2017 z dnia 25.01.2017 w sprawie rozporządzania prawami albo udziałami w prawach do technologii opracowanych w ramach projektu nr PO IG 01.01.02-00-074/09 pt.: „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych” zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013
  • Uchwała 23/2016-2017 z dnia 25.01.2017 w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dotyczących tworzenia i doskonalenia programów kształcenia na studiach pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich
  • Uchwała 22/2016-2017 z dnia 25.01.2017 w sprawie zmieniająca uchwałę nr 27/2015-2016 w sprawie wysokości pensum dydaktycznego i zasad obliczania godzin dydaktycznych
  • Uchwała 21/2016-2017 z dnia 25.01.2017 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia, kierunek ekoenergetyka
  • Uchwała 20/2016-2017 z dnia 25.01.2017 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia, kierunek geodezja i kartografia o profilu praktycznym mieszczącym się w obszarze nauk technicznych ( 93%) oraz w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych ( 7%)
  • Uchwała 19/2016-2017 z dnia 25.01.2017 w sprawie wstrzymania naboru i likwidacji stacjonarnych studiów pierwszego stopnia kierunek geodezja i kartografia o profilu ogólnoakademickim
  • Uchwała 18/2016-2017 z dnia 25.01.2017 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia, kierunek wychowanie fizyczne – specjalność jeździectwo i sporty wodne
  • Uchwała 17/2016-2017 z dnia 25.01.2017 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia, kierunek bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
  • Uchwała 16/2016-2017 z dnia 25.01.2017 w sprawie wstrzymania naboru i likwidacji studiów pierwszego stopnia, kierunek bezpieczeństwo żywności
  • Uchwała 15/2016-2017 z dnia 25.01.2017 w sprawie likwidacji specjalności na studiach pierwszego i drugiego stopnia, kierunek ochrona środowiska
  • Uchwała 14/2016-2017 z dnia 25.11.2016 w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
  • Uchwała 13/2016-2017 z dnia 25.11.2016 w sprawie określenia zasad punktowej oceny naukowych osiągnięć osób ubiegających się o stanowisko profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego oraz adiunkta w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie i minimalnych wymagań jakie osoby te muszą spełnić
   • Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.03.2017 r.
  • Uchwała 12/2016-2017 z dnia 28.10.2016 w sprawie zmieniająca uchwałę nr 68/2015-2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2016-2020
  • Uchwała 11/2016-2017 z dnia 28.10.2016 w sprawie likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego
  • Uchwała 10/2016-2017 z dnia 28.10.2016 w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na kadencję 2016-2020
  • Uchwała 9/2016-2017 z dnia 28.10.2016 w sprawie rozpoczęcia inwestycji pn. „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku dydaktycznego Fellach”
  • Uchwała 8/2016-2017 z dnia 28.10.2016 w sprawie rozpoczęcia inwestycji pn. „Centrum Badawczo-Wdrożeniowe i Dydaktyczne Innowacyjnych Technologii w Ogrodnictwie”
  • Uchwała 7/2016-2017 z dnia 28.10.2016 w sprawie rozpoczęcia inwestycji pn. „Stacja Badawcza i Ośrodek Dydaktyczno-Szkoleniowy Jeździectwa i Hipoterapii”
  • Uchwała 6/2016-2017 z dnia 28.10.2016 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020
  • Uchwała 5/2016-2017 z dnia 28.10.2016 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów Uczelni
   • w kadencji 2016-2020
  • Uchwała 4/2016-2017 z dnia 28.10.2016 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów Uczelni
   • w kadencji 2016-2020
  • Uchwała 3/2016-2017 z dnia 28.10.2016 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uczelni
   • w kadencji 2016-2020
  • Uchwała 2/2016-2017 z dnia 28.10.2016 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uczelni
   • w kadencji 2016-2020
  • Uchwała 1/2016-2017 z dnia 28.10.2016 w sprawie powołania Komisji Oceniającej Uczelni oraz Odwoławczej Komisji Oceniającej na kadencję 2016-2020